Ejerforeningen Egeparken · 2680 Solrød Strand

PB290026.jpg

Vedtægter

Vedtægterne kan downloades som her 

 

Matr.nr.:                   18 pm
Lejl.nr.:                     1-92
Ejerlav:                     Solrød by, Solrød
Beliggende:              Egeparken 31 A – D og 33 A – C
                                 2680 Solrød Strand

Vedtægter

for ejerforeningen ”Egeparken”

§ 1
Navn hjemsted og formål

1.1         Foreningens navn er ”Egeparken”, og dens hjemsted er Solrød.

1.2         Foreningens formål er at administrere ejendommen matr. nr. 18 pm, Solrød By og øvrige fællesanliggender for medlemmerne, der er samtlige ejere af ejerlejligheder i ejendommen.

§ 2
Generalforsamling

2.1         Generalforsamlingen er ejerforeningens øverste myndighed.

2.2         De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen vedrører, indbringes for generalforsamlingen.

2.3         Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved stemmeflerhed efter fordelingstal.

2.4         Til beslutninger om væsentlig forandring af fælles bestanddele og tilbehør eller om salg af væsentlige dele af disse eller om ændring i denne vedtægt kræves dog, at 2/3 af de stemmeberettigede, såvel efter antal som efter fordelingstal, stemmer herfor. Er mindre end 2/3 af de således stemmeberettigede mødt på generalforsamlingen, og mindst 2/3 af de mødte efter antal og fordelingstal stemmer for forslaget, afholdes ny generalforsamling inden 5 uger, og på denne kan forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer efter antal og fordelingstal.

§3
Ordinær generalforsamling

3.1         Hvert år afholdes i maj eller de to første uger i juni ordinær generalforsamling. Dagsorden for denne skal omfatte følgende punkter:

-       1) Valg af dirigent og referent

-       2) Bestyrelsens beretning for det forgangne år

-       3) Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til godkendelse

-       4) Forelæggelse af budget til godkendelse

-       5) Behandling af eventuelt indkomne forslag

-       6) Valg af medlemmer til bestyrelsen

-       7) Valg af suppleanter

-       8) Valg af revisor og suppleant herfor

-       9) Eventuelt

3.2         Generalforsamlingen indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 2 og højst 6 ugers varsel. Årsregnskab og budget udsendes sammen med indkaldelsen.

3.3         Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden.

3.4         I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning om forhandlingerne. Beretningen underskrives af dirigenten og formanden for bestyrelsen. Beretningen udsendes til medlemmerne senest 4 uger efter forhandlingerne er afsluttet.

§ 4
Ekstraordinær generalforsamling

4.1         Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, når det til behandling af et angivet emne begæres af mindst ¼ af ejerforeningens medlemmer efter antal eller efter fordelingstal, eller når en tidligere generalforsamling har besluttet det.

4.2         Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftlig af bestyrelsen med mindst 2 og højst 6 ugers varsel.

4.3         Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden

4.4         I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning om forhandlingerne. Beretningen underskrives af dirigenten og formanden for bestyrelsen. Beretningen udsendes til medlemmerne senest 4 uger efter forhandlingerne er afsluttet.

§ 5
Forslag

5.1         Forslag der skal behandles på en generalforsamling, skal være indgivet til bestyrelsen senest 15. april.

5.2         Forslag der ønskes stillet på generalforsamlingen skal fremgå i sin helhed af indkaldelsen.

5.3         Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne behandlet af generalforsamlingen.

§ 6
Stemmeret og fuldmagt

6.1         Stemmeretten kan udøves af et medlems ægtefælle/samlever eller af en myndig person, som medlemmet har givet fuldmagt hertil.

6.2         Ingen fuldmagtshaver kan repræsentere mere end 3 medlemmer.

§ 7
Bestyrelse

7.1         Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Den består af 5 medlemmer, som vælges for to år ad gangen, således at 3 henholdsvis 2 medlemmer efter tur er på valg hvert andet år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen vælger selv af sin midte sin formand og næstformand. Desuden vælges 2 suppleanter.

7.2         Valgbare som formand, medlemmer af bestyrelsen og som suppleanter er kun foreningens medlemmer og disses ægtefæller eller samlevere.

7.3         Et bestyrelsesmedlem, der uden lovlig grund udebliver fra 3 på hinanden følgende bestyrelsesmøder, må, hvis blot et medlem af bestyrelsen kræver det, udtræde af bestyrelsen og en suppleant for denne indtræder da i dennes sted.

7.4         Hvis antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb bliver mindre end 5, skal bestyrelsen snarest supplere sig med den for det afgåede medlem valgte suppleant, således at antallet stadig andrager 5. De således indtrådte bestyrelsesmedlemmer fungerer indtil førstkommende ordinære generalforsamling. Findes ingen suppleant, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling til valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

7.5         Ved en forretningsorden kan bestyrelsen træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

§ 8
Bestyrelsens pligter

8.1         Bestyrelsen har ledelsen af ejerforeningens anliggender.

8.2         Det påhviler bestyrelsen at sørge for god og forsvarlig varetagelse af ejendommens fælles anliggender, herunder betaling af fælles udgifter, tegning af sædvanlige forsikringer (herunder brandforsikring og kombineret grundejerforsikring og eventuel bestyrelsesansvarsforsikring), renholdelse og fornyelser i det omfang, sådanne foranstaltninger efter ejendommens karakter må anses påkrævet.

8.3         Bestyrelsen fører forsvarligt regnskab over de på fællesskabets vegne afholdte udgifter og oppebårne indtægter, herunder de af ejerne afkrævede bidrag til fælles udgifter. Bidragene afkræves med passende varsel.

8.4         Bestyrelsen sørger for, at der udarbejdes budget for ejendommen.

8.5         Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller i hans forfald næstformanden, så ofte anledning findes at foreligge, samt når 2 medlemmer af bestyrelsen begærer det.

8.6         Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og yderligere mindst 2 medlemmer er til stede.

8.7         Beslutning træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, gør formandens eller i hans forfald næstformandens stemme udslaget.

8.8         I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning om forhandlingerne. Beretningen underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet.

§ 9
Medlemmerne

9.1         Medlemmerne af foreningen er samtlige ejendommens ejerlejlighedsejere. Enhver ejer har pligt til at være medlem af foreningen. Ophører et medlem med at være ejer af en ejerlejlighed i ejendommen, bortfalder medlemspligten. Medlemspligten indtræder, når skødet på ejerlejligheden er tinglyst, det kan være sig betinget eller endeligt uden præjudicerende retsanmærkninger, dog bortset fra byggelånspantebrev. Ved tvangsauktion indtræder medlemspligten ved endeligt hammerslag.

9.2         Medlemspligten indtræder med retsvirkning fra den i skødet nævnte overtagelses-dag. En tidligere ejers medlemskab ophører først endeligt, når den nye ejers skøde er tinglyst uden præjudicerende retsanmærkninger.

9.3         Rettigheder og forpligtelser fordeles mellem medlemmerne indbyrdes efter de for ejerlejlighederne fastsatte fordelingstal.

9.4         Hvert medlem i ejerforeningen må ikke eje mere end to ejerlejligheder, og såfremt medlemmet ikke selv bebor ejerlejligheden og ønsker medlemmet at udleje ejerlejligheden, er medlemmet forpligtet til at udleje ejerlejligheden i overensstemmelse med vedtægternes § 14.2.

9.5         Foreningen har ved aftale dateret den 19. december 2006 overdraget retten til at bygge en ny tagetage, indeholdende op til 12 nye beboelseslejligheder, på foreningens eksisterende bygninger til G & Jensen A/S, CVR-nr. 29 19 01 27, Højager-vænget 33, 2680 Solrød Strand.

G & Jensen A/S er berettiget og forpligtet til så snart som muligt og alene på grundlag af nærværende vedtægtsbestemmelse og uden anden erklæring fra ejerlejlighedsforeningen eller andre ejere af ejerlejligheder at tinglyse påtegning på ejendommens opdelingsdokumenter om udvidelse af lejlighedsarealet for disse ejerlejligheder med de nye boliger og videreopdeling og/eller sammenlægning af disse i nye ejerlejligheder. Påtegningen skal indeholde en af den landinspektør med beskikkelse attesteret fortegnelse over ejerlejlighedernes beliggenhed, numre, arealer og fordelingstal samt tilsvarende attesterede kort over den/de nyopførte ejerlejligheder.

Tagetagen opdeles i op til 12 ejerlejligheder, således at hver beboelseslejlighed udgør en ejerlejlighed. De gældende fordelingstal for ejerlejligheder ændres således, at der ikke foretages en forrykkelse af forholdet mellem de eksisterende fordelingstal, men således at disse reduceres ensartet ved tilføjelse af fordelingstallene for de nye ejerlejligheder.

Samtlige ejere af og panthavere i samtlige ejerlejligheder af matr.nr. 18 pm Solrød by er berettiget til at kræve, - og forpligtet til at respekterer – at samtlige ejerlejligheders tinglyste fordelingstal, som er brøker med samme nævner, reguleres som anført ovenfor. Ejeren af de nye ejerlejligheder er forpligtet til at afholde alle omkostninger forbundet med udarbejdelse og tinglysning af respektpåtegninger, i det omfang dette måtte være fornødent.

De nye fordelingstal har virkning fra det tidsligste af følgende tidspunkter: (a) det tidspunkt, hvor de nye boliger tages i brug helt eller delvis, (b) det tidspunkt, hvor der opnås indflytningstilladelse (midlertidig ibrugtagningstilladelse) eller ibrugtagningstilladelse eller (c) det tidspunkt, hvor ændringen af ejerlejlighedsarealerne registreres i tingbogen. Fra dette tidspunkt skal de nye boliger således betale bidrag til ejerforeningen i overensstemmelse med det nye fordelingstal. Eventuel over-/underskud på ejerforeningens budget fordeles mellem ejerlejlighedsejerne i forhold til fordelingstal og ejerperiode.

Arealer til pulterrum indrettes af Projektudvikler i ejendommenes kælder. Arealerne skal have samme status (fællesareal eller ejerlejlighedsareal) som bebyggelsens øvrige pulterrum.

De nyopføre ejerlejligheder skal ligestilles med de etablerede ejerlejligheder for så vidt angår brug af fællesrum og fællesfaciliteter.

§ 10
Tegningsret

10.1       Ejerforeningen forpligtes ved underskrift af formanden eller næstformanden for bestyrelsen og et medlem af denne. Bestyrelsen kan meddele prokura enkel eller kollektiv.

§ 11
Bidrag til og hæftelser for fælles udgifter

11.1       For foreningens forpligtelser hæfter medlemmerne. Til dækning af de for foreningen påløbne udgifter herunder varme, skal hvert medlem bidrage med et årligt beløb, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen på grundlag af et udarbejdet driftsbudget for det kommende regnskabsår. Bidraget betales i forhold til ejerlejlighedernes fordelingstal med ¼ hver den 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november.

11.2       I tilfælde af store uforudsete udgifter er bestyrelsen berettiget til at opkræve ekstra-ydelser.

11.3       Når det begæres af mindst ¼ af foreningens medlemmer efter antal eller fordelingstal, skal der til bestridelse af de fælles udgifter oprettes en grundfond, hvortil ejerne skal bidrage med et beløb pr. kvartal efter fordelingstal, der fastsættes på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

11.4       Til sikkerhed for betaling af dette bidrag og i øvrigt for ethvert krav, som foreningen måtte få på de enkelte medlemmer, herunder udgifter ved et medlems misligholdelse, vil nærværende vedtægter være at tinglyse som pantstiftende på hver enkelt ejerlejlighed for det i bekendtgørelse om normalvedtægt for ejerforeninger til enhver tid gældende beløb pt. kr. 41.000,00 i henhold til § 17, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1332 af 14/12 2004. Den herved fastsatte panteret er en forhøjelse af den hidtil gældende panteret, og forhøjelsen respekterer med oprykkende panteret alene hidtidige tinglyste servitutter, byrder og panthæftelser.

§ 12
Varmeregnskab m.m.

12.1       Samtlige udgifter til centralvarmeanlæggets drift, herunder opvarmning af alle fælles rum, ejendommens vand- og elforbrug, eventuel amortisering af anlægget, udgifter til reparation af varmeanlægget, herunder udskiftning af enkelte dele, når de ikke har karakter af fornyelse af anlægget eller væsentlige dele af dette samt til administration af samtlige udgifter på varmeregnskabet, pålignes forholdsmæssigt samtlige ejere.

12.2       Fordelingen sker på grundlag af ejerlejlighedens fordelingstal.

§ 13
Forsikringer

13.1       Forsikringer, såsom bygningsbrandforsikring, kombineret hus- og grundejerforsikring og glasforsikring m.m. er fælles for samtlige ejerlejligheder i ejendommen og omfatter også fælles anlæg.

13.2       Forsikringer kan derfor ikke opsiges af den enkelte ejerlejlighedsejer, men kun af foreningen som sådan.

13.3       I tilfælde af ejendommens undergang eller beskadigelse er ejerforeningen forpligtet til uden ophold at lade ejendommen genopføre, henholdsvis skader udbedret, således at de i § 9, stk. 4 nævnte arbejder kan fuldføres med mindst mulig forsinkelse.

§ 14
Benyttelse

14.1       Ejerlejlighederne må kun benyttes til beboelse samt liberale erhverv.

14.2       Ejerlejlighederne må ikke opdeles yderligere. Såfremt en ejer af en ejerlejlighed måtte ønske at udleje sin ejerlejlighed, skal den af boligministeriet godkendt lejekontraktsformular anvendes for lejeforholdet, og lejemålet er herefter med de modifikationer, der måtte følge af lejekontrakten, undergivet lejelovgivningens almindelige regler. Underskrevet kontrakt skal afleveres til bestyrelsen. Udlejning af en lejlighed ændrer ikke på en ejers forpligtelser overfor ejendommen.

14.3       Fremleje af enkelte værelser kræver samtykke fra bestyrelsen, og kan alene ske på de af bestyrelsen fastsatte betingelser.

14.4       De enkelte ejeres forpligtelser ved benyttelse af deres lejlighed m.m. er nærmere fastlagt ved en for ejendommen gældende husorden, hvis indhold kun kan ændres ved beslutning af generalforsamlingen.

14.5       Såfremt en ejer overtræder husordenen eller i øvrigt misligholder sine forpligtelser overfor foreningen af ejerlejlighedsejere eller dennes medlemmer, kan foreningen iværksætte sanktioner mod ejeren i overensstemmelse med lejelovens regler om misligholdelse, hvilket medfører, at foreningen kan pålægge en ejer, eller evt. lejer, at fraflytte lejligheden med passende varsel, såfremt de gør sig skyldig i grov eller ofte gentagen misligholdelse af ejerens forpligtelser overfor foreningen eller dennes medlemmer.

14.6       Såfremt ejerens eventuelle lejer misligholder sine forpligtelser, har dette for ejeren samme konsekvenser, som om misligholdelse var udøvet af ejeren selv.

14.7       Ejeren må ikke foretage ændringer, reparationer eller maling af ejendommens ydre eller ydersiderne af vinduernes træværk, lade opsætte reklamer m.m. uden bestyrelsens tilladelse.

§ 15
Vedligeholdelse

15.1       Udvendig vedligeholdelse af ejendommen påhviler foreningen.

15.2       Indvendig vedligeholdelse af den enkelte ejers lejlighed påhviler ejeren, der er pligtig stedse at holde sin lejlighed vel vedligeholdt. Forsømmer en ejer sin vedligeholdelsespligt til gene for de øvrige beboere, kan bestyrelsen lade den nødvendige vedligeholdelse foretage for ejerens regning, hvis han ikke efterkommer et ham givet pålæg inden for en frist af 2 måneder.

15.3       Indvendig vedligeholdelse omfatter udover maling, hvidtning og tapetsering, fornyelse af gulve, døre og alt lejlighedens udstyr, herunder el-ledninger el-kontakter, varmeanlæg, varmeledninger, vandhaner og sanitære installationer, kort sagt alt hvad der er installeret inden for ejerlejlighedens vægge, hvorimod vedligeholdelse og fornyelse af lejlighedens forsyningsledninger samt fælles installationer uden for de enkelte lejligheder påhviler foreningen.

§ 16
Administration

16.1       Bestyrelsen ansætter en administrator for ejerforeningen til at varetage administrationen af ejendommens fælles anliggender, herunder regnskabsførelse over de på fællesskabets vegne afholdte udgifter og oppebårne indtægter.

16.2       Administrator har adgang til generalforsamlinger og bestyrelsesmøder. Bestyrelsen kan give administratoren tegningsret i alle ejendommens daglige anliggender. Administrator kan være såvel en enkelt person som en juridisk person.

16.3       Administrators vederlag fastsættes i den mellem ejendommen og administrator indgåede administrationsaftale.

§ 17
Regnskab og revision

17.1       Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

17.2       Ejerforeningens regnskab revideres af en revisor, der vælges af generalforsamlingen. Når det begæres af mindst ¼ af foreningens medlemmer efter antal eller fordelingstal, skal revisor være statsautoriseret eller registreret.

17.3       Revisor afgår hvert år. Genvalg kan finde sted.

17.4       I forbindelse med sin revision skal revisor undersøge om forretningsgangen er betryggende.

17.5       Revisor har adgang til at efterse alle regnskabsbøger og beholdninger og kan fordre enhver oplysning, som han finder af betydning for udførelsen af sit erhverv.

17.6       Der føres en revisionsprotokol. I forbindelse med sin beretning om revision af et årsregnskab skal revisor angive, hvorvidt han finder forretningsgangen betryggende. Hver gang indførsel i revisionsprotokollen er sket, skal denne fremlægges på førstkommende bestyrelsesmøde og de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen med deres underskrift bekræfte, at de har gjort sig bekendt med indførelsen.

17.7       Det vedtagne regnskab underskrives af bestyrelsen og påtegnes af revisor.

§ 18
Foreningens opløsning

18.1       I tilfælde af beslutning om opløsning af foreningen vælger generalforsamlingen et likvidationsudvalg, der foretager de fornødne skridt til foreningens opløsning.

18.2       Nærværende vedtægter vil være at tinglyse som servitutstiftende og for så vidt angår § 11, stk. 4, tillige som pantstiftende på ejendommen matr. nr.. 18 pm Solrød by Solrød, ejl. 1-92, og erstatter alle tidligere tinglyste vedtægter med ændringer, hvorefter nærværende vedtægter er de eneste gældende for ejendommen.

18.3       Påtaleberettiget er ejerforeningen ved dennes bestyrelse.

 

 

Godkendt på ejerforeningens ordinære/ekstraordinære generalforsamling den 19. maj 2015

 

 

I bestyrelsen for ejerforeningen:

                                                                                                                                                                
Formand Thomas Petersen                                             Bestyrelsesmedlem John Stone Andersen
 
 
                                                                                                                                                                
Næstformand Annie Slot                                                  Bestyrelsesmedlem Thomas Ulrichsen
 
 
                                                                                                                                                                
Bestyrelsesmedlem Kristina Sørensen                                  Dirigent Søren Storgaard

Vedtægterne kan downloades som pdf-fil her