Ejerforeningen Egeparken · 2680 Solrød Strand

Egeparken_Udsigtsbillede_05.jpg

Vedtægter

Vedtægterne kan downloades som her 

 

Matr.nr.:           18 pm

Lejl.nr.:            1-92

Ejerlav:            Solrød by, Solrød

Beliggende:     Egeparken 31 A – D og 33 A – C

2680 Solrød Strand

Vedtægter

for ejerforeningen ”E/F Egeparken”

§ 1 Navn, hjemsted og formål

1.1       Foreningens navn er ”E/F Egeparken”, og dens hjemsted er Solrød.

1.2       Foreningens formål er at administrere ejendommen matr.nr. 18 pm, Solrød By og øvrige fællesanliggender for medlemmerne, der er samtlige ejere af ejerlejligheder i ejendommen.

§ 2 Generalforsamling

2.1       Generalforsamlingen er ejerforeningens øverste myndighed.

2.2       De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen vedrører, indbringes for generalforsamlingen.

2.3       Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved stemmeflerhed efter fordelingstal.

2.4       Til beslutninger om væsentlig forandring af fælles bestanddele og tilbehør eller om salg af væsentlige dele af disse eller om ændring i denne vedtægt kræves dog, at 2/3 af de stemmeberettigede, såvel efter antal som efter fordelingstal, stemmer herfor. Er mindre end 2/3 af de således stemmeberettigede mødt på generalforsamlingen, og mindst 2/3 af de mødte efter antal og fordelingstal stemmer for forslaget, afholdes ny generalforsamling inden 5 uger, og på denne kan forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer efter antal og fordelingstal uanset antal fremmødte.

§ 3 Digital kommunikation

3.1       Alle meddelelser mellem foreningen og medlemmerne, herunder indkaldelse til ordinær og ekstraordinær generalforsamling, kan ske elektronisk f.eks. via e-mail eller Digital Post.

3.2       Medlemmet har selv ansvaret for at ajourføre sin mailadresse til foreningens valgte administrator. Medlemmer, der 1) ikke har oplyst mailadresse, 2) er undtaget fra digital post eller 3) der anmoder om det, modtager dog med post eller ved omdeling.

§ 4 Ordinær generalforsamling

4.1       Hvert år afholdes i maj eller de to første uger i juni ordinær generalforsamling. Dagsorden for denne skal omfatte følgende punkter:

             1) Valg af dirigent og referent

             2) Bestyrelsens beretning for det forgangne år

             3) Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til godkendelse

             4) Forelæggelse af budget til godkendelse

             5) Behandling af eventuelt indkomne forslag

             6) Valg af medlemmer til bestyrelsen

             7) Valg af suppleanter

             8) Valg af revisor og suppleant herfor

             9) Eventuelt

            

4.2       Generalforsamlingen indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 2 og højst 6 ugers varsel. Årsregnskab og budget udsendes sammen med indkaldelsen.

4.3       Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden.

4.4       I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning om forhandlingerne. Beretningen underskrives af dirigenten og formanden for bestyrelsen. Beretningen udsendes til medlemmerne senest 4 uger efter forhandlingerne er afsluttet.

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling

5.1       Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, når det til behandling af et angivet emne begæres af mindst ¼ af ejerforeningens medlemmer efter antal eller efter fordelingstal, eller når en tidligere generalforsamling har besluttet det.

5.2       Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftlig af bestyrelsen med mindst 2 og højst 6 ugers varsel.

5.3       Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden.

5.4       I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning om forhandlingerne. Beretningen underskrives af dirigenten og formanden for bestyrelsen. Beretningen udsendes til medlemmerne senest 4 uger efter forhandlingerne er afsluttet.

§ 6 Forslag

6.1       Forslag der skal behandles på ordinær generalforsamling, skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 15. april.

6.2       Forslag der ønskes stillet på generalforsamlingen skal fremgå i sin helhed af indkaldelsen.

6.3       Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne behandlet af generalforsamlingen.

§ 7 Stemmeret og fuldmagt

7.1       Stemmeretten kan udøves af et medlems ægtefælle/samlever eller af en myndig person, som medlemmet har givet fuldmagt hertil.

7.2       Ingen fuldmagtshaver kan repræsentere mere end 3 medlemmer inkl. fuldmagtshaver selv.

§ 8 Bestyrelse

8.1       Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Den består af 5 medlemmer, som vælges for to år ad gangen, således at der det ene år er 3 medlemmer på valg og det næste år er 2 medlemmer på valg. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand. Desuden vælges 2 suppleanter.

8.2       Valgbare som medlemmer af bestyrelsen og som suppleanter er kun foreningens medlemmer og disses ægtefæller eller samlevere.

8.3       Et bestyrelsesmedlem, der uden lovlig grund udebliver fra 3 på hinanden følgende bestyrelsesmøder, må, hvis blot et medlem af bestyrelsen kræver det, udtræde af bestyrelsen og en suppleant for denne indtræder da i dennes sted.

8.4       Hvis antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb bliver mindre end 5, skal bestyrelsen snarest supplere sig med den for det afgåede medlem valgte suppleant, således at antallet stadig andrager 5. Det således indtrådte bestyrelsesmedlem fungerer indtil førstkommende ordinære generalforsamling. Findes ingen suppleant, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling til valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

8.5       Ved en forretningsorden kan bestyrelsen træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

§ 9 Bestyrelsens pligter

9.1       Bestyrelsen har ledelsen af ejerforeningens anliggender.

9.2       Det påhviler bestyrelsen at sørge for god og forsvarlig varetagelse af ejendommens fælles anliggender, herunder betaling af fælles udgifter, tegning af sædvanlige forsikringer (herunder brandforsikring og kombineret grundejerforsikring og eventuel bestyrelsesansvarsforsikring), renholdelse og fornyelser i det omfang, sådanne foranstaltninger efter ejendommens karakter må anses påkrævet.

9.3       Bestyrelsen fører forsvarligt regnskab over de på fællesskabets vegne afholdte udgifter og oppebårne indtægter, herunder de af ejerne afkrævede bidrag til fælles udgifter. Bidragene afkræves med passende varsel.

9.4       Bestyrelsen sørger for, at der udarbejdes budget for ejendommen.

9.5       Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller i hans fravær næstformanden, så ofte anledning findes at foreligge, samt når 2 medlemmer af bestyrelsen begærer det.

9.6       Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og yderligere mindst 2 medlemmer er til stede.

9.7       Beslutning træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, gør formandens eller i hans fravær næstformandens stemme udslaget.

9.8       I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning om forhandlingerne. Beretningen skal godkendes af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet senest på næste bestyrelsesmøde.

§ 10 Medlemmerne

10.1    Medlemmerne af foreningen er samtlige af ejendommens ejerlejlighedsejere. Enhver ejer har pligt til at være medlem af foreningen. Ophører et medlem med at være ejer af en ejerlejlighed i ejendommen, bortfalder medlemspligten.

10.2    Medlemspligten indtræder med retsvirkning fra den i skødet nævnte overtagelsesdato. Medlemspligten og forpligtigelserne overfor foreningen ophører dog først, når den nye ejers skøde er tinglyst uden præjudicerende rets anmærkninger. Medlemmet udtræder af foreningen uden krav på udbetaling af andel i foreningens formue, herunder også eventuel grundfond. Ved tvangsauktion indtræder medlemspligten ved endeligt hammerslag.

10.3    Såvel det indtrædende som det udtrædende medlem har pligt til senest to uger efter overtagelsesdatoen at anmelde denne ændring i ejerforholdet over for administrator.

10.4    Rettigheder og forpligtelser fordeles mellem medlemmerne indbyrdes efter de for ejerlejlighederne fastsatte fordelingstal.

10.5    Hvert medlem i ejerforeningen må ikke eje mere end to ejerlejligheder. Denne bestemmelse gælder ved overdragelser efter nærværende vedtægter er vedtaget og tinglyst. Udlejning af ejerlejligheder skal i øvrigt ske i overensstemmelse med pkt. 15

§ 11 Tegningsret

11.1    Ejerforeningen forpligtes ved underskrift af formanden eller næstformanden for bestyrelsen og et medlem af denne.

11.2    Bestyrelsen kan meddele prokura enkel eller kollektiv.

§ 12 Bidrag til og hæftelser for fælles udgifter

12.1    For foreningens forpligtelser hæfter medlemmerne. Til dækning af de for foreningen påløbne udgifter, skal hvert medlem bidrage med et årligt beløb, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen på grundlag af et udarbejdet driftsbudget for det kommende regnskabsår. Driftsbudgettet skal godkendes af generalforsamlingen. Bidraget betales i forhold til ejerlejlighedernes fordelingstal med ¼ hver den 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober.

12.2    I tilfælde af store uforudsete udgifter er bestyrelsen berettiget til at opkræve ekstraydelser. Sådanne ekstraordinære bidrag må inden for et kalenderår ikke overstige 25% af det på den sidste generalforsamling fastsatte årlige bidrag. I modsat fald skal bidraget godkendes på en generalforsamling, inden opkrævning kan finde sted.

12.3    Når det begæres af mindst ¼ af foreningens medlemmer efter antal eller fordelingstal, skal der til bestridelse af de fælles udgifter oprettes en grundfond, hvortil ejerne skal bidrage med et beløb pr. kvartal efter fordelingstal, der fastsættes på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

12.4    Til sikkerhed for betaling af ethvert bidrag og i øvrigt for ethvert krav, som foreningen måtte få på de enkelte medlemmer, herunder udgifter ved et medlems misligholdelse, vil nærværende vedtægter være at tinglyse som pantstiftende på hver enkelt ejerlejlighed for kr. 45.000,00 skriver kroner firetifemtusinde 00/100. Den herved fastsatte panteret er en forhøjelse af den hidtil gældende panteret, og forhøjelsen respekterer med oprykkende panteret alene hidtidige tinglyste servitutter, byrder og panthæftelser.

§ 13 Varmeregnskab m.m.

13.1    Samtlige udgifter til centralvarmeanlæggets drift, ejendommens vand- og elforbrug, eventuel amortisering af anlægget, udgifter til reparation af varmeanlægget, herunder udskiftning af enkelte dele, når de ikke har karakter af fornyelse af anlægget eller væsentlige dele af dette samt udgifter til administration af samtlige udgifter på varmeregnskabet, pålignes forholdsmæssigt samtlige ejere i henhold til ejerlejlighedens fordelingstal.

13.2    Udgifter til opvarmning af ejerlejlighederne pålignes ejerne i henhold til individuelle målere. Opvarmning af fællesrum pålignes forholdsmæssigt samtlige ejere i henhold til de enkelte ejeres individuelle forbrug.

13.3    Aconto bidrag for varme opkræves med fællesudgifterne som anført under § 12.1.

§ 14 Forsikringer

14.1    Forsikringer, såsom bygningsbrandforsikring, kombineret hus- og grundejerforsikring og glasforsikring m.m. er fælles for samtlige ejerlejligheder i ejendommen og omfatter også fælles anlæg.

14.2    Forsikringer kan derfor ikke opsiges af den enkelte ejerlejlighedsejer, men kun af foreningen som sådan.

14.3    I tilfælde af ejendommens undergang eller beskadigelse er ejerforeningen forpligtet til uden ophold at lade ejendommen genopføre og eventuelle skader udbedret.

§ 15 Benyttelse

15.1    Ejerlejlighederne må kun benyttes til beboelse samt liberale erhverv.

15.2    Ejerlejlighederne må ikke opdeles yderligere.

15.3    Såfremt en ejer af en ejerlejlighed måtte ønske at udleje sin ejerlejlighed, skal den af boligministeriet godkendte lejekontraktsformular anvendes for lejeforholdet. Lejekontrakten skal indeholde bestemmelse om, at lejeren er forpligtet af foreningens vedtægter og husorden, samt at lejeren erklærer at have fået udleveret og læst disse. Kopi af den fulde underskrevne kontrakt samt kontaktoplysninger til lejer skal afleveres til bestyrelsen. Udlejning af en lejlighed ændrer ikke på en ejers forpligtelser overfor ejendommen. Denne bestemmelse gælder alene for udlejningsforhold, der er etableret og påbegyndt efter nærværende vedtægter, er vedtaget og tinglyst.

15.4    De enkelte ejeres forpligtelser ved benyttelse af deres lejlighed m.m. er nærmere fastlagt ved en for ejendommen gældende husorden, hvis indhold kun kan ændres ved beslutning af generalforsamlingen ved simpelt flertal.

15.5    Såfremt en ejer overtræder husordenen eller i øvrigt misligholder sine forpligtelser overfor foreningen eller dennes medlemmer, kan foreningen iværksætte sanktioner mod ejeren i overensstemmelse med ejerlejlighedslovens §§ 9-11, hvilket bl.a. medfører, at foreningen kan ekskludere en ejer, såfremt de gør sig skyldig i grov eller ofte gentagen misligholdelse af ejerens forpligtelser overfor foreningen eller dennes medlemmer.

15.6    Såfremt ejerens eventuelle lejer misligholder sine forpligtelser, har dette for ejeren samme konsekvenser, som om misligholdelse var udøvet af ejeren selv.

15.7    Ejeren må ikke foretage ændringer, reparationer eller maling af ejendommens ydre, fællesarealer, herunder trappeopgange, lofter, ydersiderne af vinduernes træværk, lade opsætte reklamer m.m. uden bestyrelsens tilladelse, idet foreningen har ansvaret for ejendommens ydre vedligeholdelse, jf. pkt. 16.1. Såfremt en ejer har udført arbejder på ejendommens ydre uden bestyrelsens tilladelse, udgør dette en misligholdelse, hvormed bestyrelsen – for ejerens regning – kan bringe forholdet tilbage til oprindelig stand, herunder foretage udbedring af eventuelle følgeskader.

§ 16 Vedligeholdelse

16.1    Udvendig vedligeholdelse af ejendommen, herunder udvendige entre- og opgangsdøre, vinduer, tagterrasser og den oprindelige facadebeklædning på altaner påhviler foreningen. Skydevinduer på altaner er ejers eget ansvar.

16.2    Indvendig vedligeholdelse af den enkelte ejers lejlighed påhviler ejeren, der er pligtig til stedse at holde sin lejlighed velvedligeholdt. Forsømmer en ejer sin vedligeholdelsespligt til gene for de øvrige beboere, kan bestyrelsen lade den nødvendige vedligeholdelse foretage for ejerens regning, hvis ejeren ikke efterkommer pålæg inden for en frist af 1 måned.

16.3    Indvendig vedligeholdelse omfatter udover maling, hvidtning og tapetsering, fornyelse af gulve, døre og alt lejlighedens udstyr, herunder elledninger, elkontakter, varmeanlæg, varmeledninger, vandhaner, sanitære installationer og rensning af afløbsrør under gulve til faldstammen. Dermed sagt alt hvad der er installeret inden for ejerlejlighedens vægge, hvorimod vedligeholdelse og fornyelse af lejlighedens forsyningsledninger samt fælles installationer uden for de enkelte lejligheder påhviler foreningen.

16.4    Ved ændring af faste installationer, herunder særligt arbejder hvor skjulte rør ændres, skal der sendes anmeldelse til bestyrelsen før arbejdet påbegyndes. Medlemmerne er selv ansvarlige for at ansøge om nødvendige (bygge)tilladelser til ændringerne.

§ 17 Administration

17.1    Bestyrelsen ansætter en administrator for ejerforeningen til at varetage administrationen af ejendommens fælles anliggender, herunder regnskabsførelse over de på fællesskabets vegne afholdte udgifter og oppebårne indtægter.

17.2    Administrator har adgang til generalforsamlinger og bestyrelsesmøder. Bestyrelsen kan give administratoren tegningsret i alle ejendommens daglige anliggender. Administrator kan være såvel en enkelt person som en juridisk person.

17.3    Administrators vederlag fastsættes i den mellem ejerforeningen og administrator indgåede administrationsaftale.

§ 18 Regnskab og revision

18.1    Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

18.2    Ejerforeningens regnskab revideres af en revisor, der vælges af generalforsamlingen. Når det begæres af mindst ¼ af foreningens medlemmer efter antal eller fordelingstal, skal revisor være statsautoriseret eller registreret.

18.3    Revisor afgår hvert år. Genvalg kan finde sted.

18.4    I forbindelse med sin revision skal revisor undersøge om forretningsgangen er betryggende.

18.5    Revisor har adgang til at efterse alle regnskabsbøger og beholdninger og kan fordre enhver oplysning, som revisor finder af betydning for udførelsen af sit erhverv.

18.6    Der føres en revisionsprotokol. I forbindelse med sin beretning om revision af et årsregnskab skal revisor angive, hvorvidt revisor finder forretningsgangen betryggende. Hver gang indførsel i revisionsprotokollen er sket, skal denne fremlægges på førstkommende bestyrelsesmøde og de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen med deres underskrift bekræfte, at de har gjort sig bekendt med indførelsen.

18.7    Det vedtagne regnskab underskrives af bestyrelsen og påtegnes af revisor.

§ 19 Foreningens opløsning

19.1    I tilfælde af beslutning om opløsning af foreningen vælger generalforsamlingen et likvidationsudvalg, der foretager de fornødne skridt til foreningens opløsning.

19.2    Nærværende vedtægter vil være at tinglyse som servitutstiftende og for så vidt angår § 12, stk. 4, tillige som pantstiftende på ejendommen matr.nr. 18 pm Solrød by Solrød, ejl. 1-92, og erstatter alle tidligere tinglyste vedtægter inkl. ændringer, hvorefter nærværende vedtægter er de eneste gældende for ejendommen.

Vedtaget på ejerforeningens ekstraordinære generalforsamling den 20. oktober 2020.

For bestyrelsen for E/F Egeparken:

                                                                                                                                                                                                    
Formand Thomas Johansson                                                               Bestyrelsesmedlem Thomas Ulrichsen

                                                                                                                                                                                                    
Næstformand Annie Slot                                                                       Bestyrelsesmedlem Kenneth Høi Helvig

                                                                                                      
Bestyrelsesmedlem Nicolai Marti-Beckmann


                                             *******************************************************************************

5. september 2023
J.nr. MS-32833

Matr.nr. 0018 pm
Solrød By, Solrød 

Tillæg til vedtægter for

” Ejerforeningen Egeparken”

Tinglyst den 14. juni 2022

På den ekstraordinære generalforsamling den 22. juni 2023 i ejerforeningen Egeparken vedtoges enstemmigt følgende ændring i de den 14. juni 2022 tinglyste vedtægter for ejerforeningen Egeparken:

  1. Der indsættes § 10.6 i vedtægterne med følgende ordlyd:

Medlemmer i ejerforeningen skal være fysiske personer. Selskaber kan ikke erhverve lejligheder i ejerforeningen. Denne bestemmelse gælder ved overdragelser efter nærværende vedtægter er vedtaget og tinglyst.

******

For bestyrelsen for E/F Egeparken

__________________________
Thomas Johansson

__________________________
Annie Slot


Vedtægterne kan downloades som pdf-fil her