Ejerforeningen Egeparken · 2680 Solrød Strand

20_udsigt_1.jpg

Husorden

Husordenen kan downloades som pdf-fil her

Under henvisning til lov om ejerlejligheder samt lejeloven, anmodes enhver beboer om at iagttage god skik og orden i ejendommen og i egen interesse efterkomme, hvad der i så henseende påbydes af ejerforening og bebyggelsens administrator.

Regler for god skik og orden som nævnt ovenfor vil være ordnet under disse overskrifter:

 

Færdsel og ophold på fællesarealer ude og inde.

                      Cykling, kørsel og parkering

                      Barnevogne, cykler og ganghjælpemidler etc.

                      Adgang til fælles områder

                      Elevatorer

                      Indflytning og udflytning

                      Nøgle til elevator og svalegang

 

Fællesfaciliteter

                      Grillpladser

                      Vaskeri

                      Fællesrum/festlokale

                      Bordtennis

                      Kælderrum/ekstra kælderrum

 

Bygningerne

                      Forsikringsforhold/ombygning af lejlighed

                      Vinduer og døre

                      Punkterede termoruder

                      Skiltning/antenner

                      Altaner/tagterrasser

                      Markiser

                      Nøgler

                      Installationer

                      Ventilation

                      Lukning for vandet

                      Akutte problemer

 

Miljø/affald

                      Fodring af vilde dyr/fugle

                      Affaldshåndtering

 

Adfærd

                      Husdyr

                      Larm/støj og boretidspunkter

                      Grill på altaner/tagterrasser

                      Opgange, svalegange og kældergange

                      Ved udlejning    

 

                                                                                                       

Færdsel og ophold på fællesarealer ude og inde.

 

Cykling, kørsel og parkering

Cykling på områder med gangfliser samt opholdsarealer, er kun tilladt ved iagttagelse af stort hensyn til de gående/legende. Motorkørsel er ikke tilladt.

Motorcykler samt +45 knallerter skal parkeres på parkeringspladsen, hvor der vil blive anvist specielle pladser.

(Dette gælder dog ikke handicapkøretøjer, hvor tilladelse kan indhentes hos bestyrelsen.)

Parkering er kun for ejendommens beboere samt deres gæster og må kun finde sted inden for de opstregede felter.

Årskort, periodekort samt gæstekort til parkeringspladsen kan afhentes hos viceværten.

Lastbiler samt større varevogne, påhængsvogne, campingvogne og lignende må kun parkeres efter forud indhentet skriftlig tilladelse fra bestyrelsen.

Barnevogne, cykler og ganghjælpemidler etc.

Barnevogne, legevogne, løbehjul etc. må ikke stå på trappeopgange eller svalegange.

Skal, når de ikke er i brug, opbevares i det dertil indrettede kælderrum.

Cykler samt 30 km knallerter skal stå i stativerne, cykler kan også stå i cykelrummet.

Indkøbsvogne må ikke henstilles på arealet.

Rollatorer må sættes umiddelbart indenfor eller udenfor indgangsdøren, dog ikke så det generer almindelig gennemgang til trappeopgangen.

Adgang til fælles områder

Det henstilles til beboerne at undgå forurening/svineri af anlæg, trapper, elevatorer og svalegange.

Hvis det finder sted, er det den ansvarlige, som selv må stå for rengøringen.

Henkastning af affald så som madrester, papir, flasker, dåser, cigaretskod og andre effekter er strengt forbudt.

Beboerne skal overfor deres børn indskærpe at de udviser hensyn såvel overfor beboere som ejendommen og beplantning, ved deres færdsel på området.

Der må ikke skrives eller tegnes på mure, døre, trappeopgange, svalegange eller elevatorer.

Ejendommen, inventar eller beplantning må på ingen måde beskadiges under boldspil og anden form for leg.

Det er ikke tilladt at lege, rense tøj/fodtøj eller henstille fodtøj, affaldsposer, ting til udsmidning etc.

på trapper og svalegange.

Færdsel på trapper og svalegange under almindelig husorden: Ingen støjende eller anden hensynsløs adfærd, ligesom ophold på trapper og svalegange ikke er tilladt.

Det er strengt forbudt at lege eller spille bold på parkeringspladsen.

Haven og friarealerne omkring blok 31 og 33 kan frit benyttes til færdsel og ophold. Der er om sommeren opstillet diverse borde og bænke til fri afbenyttelse. 

Elevatorer

Elevatoren er til persontransport. Det er ikke tilladt at lege i eller blokere elevatorerne. Vi henstiller til at børn under 10 år ikke bruger elevator uden der er en voksen tilstede.

Ved flytning, hvor elevator benyttes, skal der altid være minimum en person tilstede i elevatorstolen til at påse at flyttegods ikke blokerer elevatordørene indefra, med elevatorstop som følge. 

Ved overtrædelse vil omkostningerne til elevatormontør blive opkrævet hos beboeren.

Der må ikke påregnes reparation af elevatorer uden for normal arbejdstid.                                   

Indflytning og udflytning

Da færdsel med motorkøretøjer på gangfliser ikke er tilladt, skal flyttelæs afvikles fra parkeringspladsen. Dog kan der gives en dispensation fra vicevært/bestyrelsesmedlem på køretøjer under 3500 kg. Vil ske i forbindelse med udlevering af nøgle til bommen.

Nøgle til elevatorer og tagetagerne

De beboere, som bor på 3. sal i opgange med adgang til tagetage og som ønsker at gøre brug af elevatoren, kan få udleveret nøgle til elevatoren/tagetagen, ved henvendelse til viceværten.

Nøglen er til låns og beboeren skal kvittere, samt lægge et depositum på kr. 250,- pr. nøgle ved modtagelsen. Nøglen skal afleveres ved fraflytning og må ikke udleveres til næste ejer/lejer.

Bestyrelsen kan forlange, at nøglen leveres tilbage, hvis beboeren ikke overholder denne husorden, eller i øvrigt bringer andre beboeres sikkerhed i fare, herunder risiko for indbrud og overfald.

 

Fællesfaciliteter.

Grillpladser

Der kan grilles i haven ud for både blok 31 og 33. Grillriste forefindes i barnevognsrummet i

Blok 33 og skal tilbageleveres i rengjort stand.

Er grillpladserne optaget, kan der bruges egen grill andre steder på græsplænen. Blot skal der overholdes en afstand på minimum 5 meter fra bebyggelsen.

Efter brug af grill skal der foretages almindelig oprydning på grillpladsen, dog skal ulmende/glødende kul/briketter efterlades.

Vaskeri

Vaskeriet er kun til Egeparken’s beboere og skal aflåses når man går derfra.

Vaskerum og tørrerum er beliggende i blok 33. Vasketur reserveres ved ophæng af låse på de 2 tavler, der er anbragt i henholdsvis gruppevask/storvask (G-lås) og klatvask (K-lås).

Såfremt en vasketur ikke er påbegyndt senest 10 minutter efter start, kan andre benytte maskinerne.

Hængelåsene rekvireres hos viceværten, hvis de ikke er overleveret fra tidligere ejer.

Tøj i tørrerummene skal nedtages, når det er tørt.

Rygning er ikke tilladt i vaskeriets lokaler.

Ordensregler er i øvrigt ophængt i storvaskeriet.

Såfremt maskinerne går i stykker, skal henvendelse i dagstimerne ske til viceværten. Uden for arbejdstid sker henvendelse til det ansvarlige bestyrelsesmedlem.

Fællesrum/festlokale

I kælderen i blok 31 findes et fællesrum, der udlejes for kr. 400,- pr. døgn.

Depositum udgør kr. 1.000,-. Henvendelse sker til det ansvarlige bestyrelsesmedlem.

Rummet skal afleveres i ryddet og rengjort stand inden kl. 12.00 den efterfølgende dag, eller efter aftale.. Depositum refunderes, når rengøring af lokaler samt gennemgang af service/inventar er godkendt.

Bordtennis

I kælderen i blok 33 findes et bordtennisbord med net, bolde og bats der frit kan benyttes af alle beboere i Egeparken og deres gæster.

Kælderrum

Til hver lejlighed hører et kælderrum. Det er ikke tilladt at have hårde hvidevarer eller anden installation til at køre i kælderrummet – og dermed belaste fællesudgifterne.                           

Det er tilladt at trække en ledning til belysning i kælderrummet fra stikkontakterne i kældergangen.

Ledningen skal dog frakobles og trækkes tilbage til eget kælderrum efter brug.

Ekstra kælderrum

Eventuelle ledige kælderrum udlejes, såfremt ejerforeningen ikke finder anvendelse herfor.

Lokalerne kan være med eller uden varme. (Samme regler som for alm. Kælderrum)

Priserne er p.t. pr. kvartal: (prisstigninger skal varsles minimum 3 mdr. før de træder i kraft)

Uden varme                        kr. 350,-

Med varme                         kr. 600,-

Depositum                         2 kvartalers leje

Lokalerne kan af ejer opsiges med 1 måneds varsel til et nyt kvartal.

Af ejerforeningen med 6 måneders varsel til et nyt kvartal.

Der er mulighed for at blive skrevet op til leje af kælderlokale. Henvendelse til viceværten.

 

Bygningerne.

 

Forsikringsforhold

Ejerforeningen har tegnet en fælles ejendomsforsikring der omfatter følgende:

Bygningsbrand, bygningsbeskadigelse/huslejetab, kumme og glas, angreb af svamp og insekter, husejeransvar og skjulte rør.

Spørgsmål vedrørende forsikringen bedes rettet til administrator.

Alle døre til kælder og fællesrum skal holdes aflåst, såfremt man åbner et vindue i fælleslokalerne, skal det lukkes forsvarligt, når man forlader lokalet.

Beboernes egne kælderrum skal være aflåst, også selv om de ikke benyttes.

Ombygning af  lejlighed

Ved større ændringer i lejligheden, så som mure der skal brydes ned, (ved bærende mure skal der foreligge en tilladelse fra kommunen) ændringer af det elektriske anlæg, vandføring, ventilation m.m. skal der først indhentes oplysninger, tegninger etc. hos viceværten.

Der bør ligeledes bruges autoriserede håndværkere, hvor det kræves, da det er væsentligt for at forsikringen vil dække. Ved at bruge de håndværkere der har deres gang i ejerforeningen, er man sikker på at de kender installationerne og deres placering.

Vinduer og døre

Beboerne skal straks anmelde skader/ituslåede ruder på vinduer og døre på fællesarealet til viceværten.

Ved defekter af enhver art på lejlighedernes døre og vinduer, kontakt viceværten.

Punkterede termoruder

Egeparken’s ejerforening afholder udgifter til termoruder når og hvis disse punkterer. Dette gælder dog kun de i lejlighedens oprindelige vinduer. Skydevinduer på altan er således ejers eget ansvar.

Udskiftning af punkterede termoruder dækkes kun af ejerforeningen under normale forhold.

Det vil sige, at ejerforeningen ikke yder dækning ved hærværk, misligholdelse, gennemboring af skruer etc.

Skiltning

Skiltning samt bannere i vinduer og på døre af enhver art, også fra ejendomsmæglere, er ikke tilladt.

Antenne/parabolantenne må ikke monteres udvendig på facade eller fællesarealer.                        

Altaner og tagterrasser

Glasinddækning af altaner skal være i overensstemmelse med standarden:

4 -6 fag, sort eller grå aluminiumsramme. Altanerne må kun males i lyse nuancer af grøn, rød, gul samt hvidt og sandfarvet. Der må ikke males på tagterrasserne.

Altankasser må kun opsættes indvendigt og skal monteres forsvarligt.

Det er tilladt at opsætte sikkerhedsnet for børn.

Parasoller skal nedtages i vinterhalvåret og kan i øvrigt kræves fjernet, hvis passende vedligeholdelse eller fastgørelse efter ejerforeningens skøn er forsømt.                     

Tørring af tøj må kun finde sted under altanbrystning/terrasserækværk.

Opmagasinering af større ting, som er synlige udefra, er ikke tilladt.

Fyrværkeri må ikke afbrændes fra altan/terrasse eller svalegang.

Markiser

Det er kun tilladt at opsætte markiser på tagterrasserne. Farven skal være i jordfarver, må ikke gå ud over terrasserækværket og skal monteres efter ejerforeningens anvisninger af professionelt mandskab. Farvetyper samt monteringsvejledning skal rekvireres hos vicevært.

Nøgler

Fællesnøgler, som bruges til kælder og vaskeri, kan bestilles hos viceværten.

Alle nøgler skal overdrages til ny ejer ved fraflytning.

NB. Gælder ikke elevator/svalegang nøgle for 3. sals beboere, der skal aflevere denne til viceværten, hvor de får deres depositum tilbage.

Installationer

Fejl på ikke synlige VVS installationer skal anmeldes til viceværten. Synlige installationer er ejerens eget ansvar. Der henstilles til, at der kun bliver brugt fagfolk til at udføre udskiftning/installation ved istandsættelse

Der advares imod at tildække og dermed forhindre adgang til skjulte rør, f.eks. mellem køkken og bad. Ved eventuel udskiftning af gamle, tærede rør vil reetableringen af f. eks. et køkkenskab være for ejers egen regning.

Vaske- og opvaskemaskiner må kun tilsluttes koldtvandshanen.

Forsikringsselskabet vil ikke dække evt. vandskader hvis de er tilsluttet varmtvandshanen.

Ventilation

Ventilation/udsuger i køkken og badeværelser må ikke tildækkes, da det går ud over sugeevnen hos såvel under- som overboere. Emhætter skal være recirkulerende og må ikke tilsluttes ejendommens ventilationsanlæg. Gælder ikke 4.sals lejligheder.

Lukning for vandet

Skal der udføres arbejde, der kræver lukning af vandet, skal henvendelse ske til viceværten således, at dette kan varsles med minimum 24 timer. Viceværten vil herefter opsætte besked på både opslagstavler i opgang samt i elevator for tidspunkter for lukning og genåbning af vandet i de berørte lejligheder.

Akutte problemer

Ved et akut opstået problem vedrørende el, vand, elevator samt vvs kontaktes viceværten – eller et bestyrelsesmedlem i tilfælde af ferie eller lignende.            

                                                          

Miljø/affald

Fodring af vilde dyr/fugle

Kun foder på foderbræt, opsat af ejerforeningen, samt ophængt som foderkugler er tilladt. På grund af ræve og rottefare er al anden fodring i anlægget forbudt.

Affald

Alt husholdningsaffald skal indpakkes og poserne lukkes samt placeres i affaldscontainerne.

Se til at låget på containeren kan lukke, hvis ikke gå til anden container.

Aviser og papir skal afleveres i aviscontainere. Den lukkede med en smal revne i toppen.

Flasker, glas og glasskår skal i flaskecontaineren. Den med de tre huller i top.

Blomsterbuketter, potteplanter, altanplanter og lignende skal lægges i plastikposer og placeres i de grønne affaldscontainere. Hvis de er meget store kan de placeres i materialegården sammen med ikke brandbart affald.                                

Brandbart affald som papkasser, møbler, tæpper, plastaffald, brædder og diverse inventar skal afleveres i den store container på parkeringspladsen, så det fylder mindst muligt.

Fællesnøgle benyttes til hængelåsene.

Ikke brandbart affald, som el-artikler, komfurer, mineraluld, trykimprægneret træ, madrasser, cykler, lamper, keramik, køleskabe, vaskemaskiner, tv, glasruder samt andet elektrisk udstyr og computere inklusiv skærme henstilles pænt i det aflåste rum ud mod jernbanestien.

Fællesnøgle benyttes til hængelåsen.

Miljøfarligt affald, som malerrester, olie, kemikalier af enhver art, neonrør, sparepærer og batterier hensættes i kælderrum i blok 33, kælderhalsen (mærket miljøfarligt affald)

Fællesnøgle benyttes til låsen.

Bygningsaffald såsom fliser og sanitet bedes afleveret på KARA genbrugsplads. KARA kort kan afhentes på: Solrød Kommune – borgerservice. Ved tvivl kontakt viceværten.

Øvrigt affald skal håndteres i overensstemmelse med Solrød Kommunes affaldsdirektiv, der kan rekvireres på Borgerservice tlf. 56 18 20 00.

Ved bortskaffelse af større effekter ved renovering, kontaktes viceværten telefonisk i arbejdstiden.

 

Adfærd

Husdyr

Det er tilladt at holde mindre husdyr i bebyggelsen. Større husdyr som hund og kat dog maksimalt to pr. lejlighed.

Husdyr må ikke medtages i vaskeri og fælleslokaler.

Husdyr skal føres i snor og må ikke besørge på ejendommens område. De må ikke være til gene for ejendommens øvrige beboere ved aggressiv adfærd, støj eller lugt. 

Larm/støj

Høj musik og anden støjende adfærd er ikke tilladt på ejendommen eller de omkringliggende områder. Alment bedes beboerne om at udvise hensyn til medejerne i Egeparken.

I forbindelse med fest, skal tidspunktet hænges op i opgangen/elevatoren i god tid før festen.

Der skal stadigvæk tages hensyn og høj musik og støjende adfærd skal stadigvæk dæmpes kl. 23.00.

Tider for tilladelse til boring og andet støjende arbejde:

Hverdage                            8.00 - 19.00

Lørdage                               9.00 - 14.00

På søndage og helligdage er det strengt forbudt.

Boremaskine kan lånes hos vores vicevært.

Advarsel: Pas på indstøbte vandrør og elkabler i væggene. Er du i tvivl spørg viceværten.

Grill på altaner/tagterrasser

Der må ikke grilles med træ eller grillkul/grillbriketter på altaner og tagterrasser. Tag hensyn til de omkringboende hvad angår røg og lugt.                                                                                                            

Luftning af sengetøj, etc.

Det er ikke tilladt at ryste/ lufte sengetøj, tæpper eller lignende fra altan og vinduer.

Trapperum/opgange, svalegange og kældergange

Der må i ejendommens fællesområder ikke anbringes ting som skraldeposer samt ting der lugter, støjer, skaber brandfare eller på anden måde er til gene for beboerne.

Der må ikke henstilles ting og diverse effekter på trapper, svalegang eller kældergang, hverken fodtøj eller andet som kan hindre passage. Det er dog tilladt på svalegangene at have pyntekrukker, så længe der forsat er 110 cm fri passage og de hurtigt kan fjernes i nødstilfælde.

Rygning er forbudt på trapper og kældergange.

Ved udlejning

Såfremt en ejer skulle ønske at udleje sin ejerlejlighed, skal der til bestyrelsen, foreligge en af boligministeriet godkendt lejekontrakt, der skal være underskrevet.

Antal af personer, der udlejes til, må ikke overstige lejlighedens antal rum med mere end en person.

Beboerne skal gøres bekendt med ejerforeningens vedtægter og husorden, og overholde dem.

Såfremt ejerforeningens bestyrelse bliver bekendt med overtrædelse af ovenstående husorden, vil den pågældende ejer af ejerlejligheden straks modtage advarsel herom, og i gentagelses tilfælde vil ejeren af ejerlejligheden (eventuelt lejer) blive påkrævet at fraflytte sin lejlighed, eventuelt ved rettens hjælp.

For skader på ejendommen, beplantningen eller foreningens inventar vil den pågældende blive gjort erstatningsansvarlig.

 

Godkendt på ejerforeningens ekstraordinære generalforsamling den 24. maj 2011

I bestyrelsen for ejerforeningen:

_______________________________                         ______________________________    

Formand Arne Nielsen                                                   Bestyrelsesmedlem Rita Kæregaard

_______________________________                         ______________________________

Næstformand Annie Slot                                               Bestyrelsesmedlem Thomas Ulrichsen

_______________________________                         ______________________________

Bestyrelsesmedlem Thomas Petersen                            Dirigent

 
Husordenen kan downloades som pdf-fil her