Ejerforeningen Egeparken · 2680 Solrød Strand

18_ejendommen_2b.jpg

Husorden

 

Husordenen kan downloades som pdf-fil her

Husorden

Revideret den 22. september 2020

 

Med virkning fra den 22. september 2020 erstatter denne husorden tidligere gældende husorden.

Alle beboere skal kunne fungere sammen. Det er derfor nødvendigt med nogle regler og retningslinjer, som kan være med til at skabe et godt klima, tryghed og tilfredshed iblandt beboerne. Det er også i fælles interesse, at ejendommen og friarealer holdes i pæn stand.

Med henvisning til lov om ejerlejligheder samt lejeloven, anmodes alle beboere om at iagttage god skik og orden i ejendommen og i egen interesse efterkomme, hvad der i så henseende påbydes af ejerforeningen og foreningens administrator.

Husk at man som beboer er ansvarlig for at egne børn og gæster overholder husorden.

Kontaktoplysninger til vicevært, administrator og bestyrelse kan findes på foreningens hjemmeside www.egeparken2680.dk samt på opslag i opgangene og elevatorer.

Indholdsfortegnelse

Affald……………………………………….………………………  3

Akutte problemer…………………………………………………..  3

Altaner og tagterrasser…………………………………………….  3

Bordtennis og bordfordbold……………………………………….  4

Cykling og kørsel…………………………………………………..  4

Elevatorer………………………………….………………………  4

Forsikringsforhold………..……………………………………….   5

Fællesområder……………….…………………………………….  5

Fællesrum/festlokale..……………………………………………..  6

Husdyr og havedyr………………………….……………………… 6

Indflytning og udflytning………………………………………….. 6

Installationer………………………………………………………. 6

Kælderrum…………………………………………………………. 7

Larm/støj……….………………………………………………….. 7

Lukning for vandet…..…………………….………………………  8

Nøgler til fællesdøre og elevator………………………………….. 8

Ombygning af lejlighed……………………………………………. 8

Parkering…………………..………………………………………. 9

Udlejning.………………………………….………………………  9

Vaskeri………….…………………………………………………..  9

Ventilation………………………………………………………….. 9

Vicevært………………………………………………………….... 10

Vinduer og døre………………………………………………….…10

 

Affald

Det er ikke tilladt at henstille affald i trappeopgange, på svalegange eller andre fællesarealer. Der må heller ikke efterlades cigaretskodder, flasker m.v. på ejendommens fællesarealer.

Affald skal sorteres i følgende fraktioner:

Madaffald, Restaffald, Papir, Plast, Pap – Der står beholdere rundt på ejendommen.

Glas og metal – Skal i den store runde container på P-pladsen. Brug ikke poser.

Brandbart storskrald – Afleveres i den store container på P-pladsen. Fællesnøgle virker til døren.

Farligt affald samt elektronikaffald – Hensættes i kælderrum i kælderhalsen til blok 33. Fællesnøgle virker til døren.

Haveaffald i brune papirssække, Ikke brandbart storskrald, Stort metal, Hårde hvidevarer – Hensættes i affaldsgården ved opgang 31A. Fællesnøgle virker til døren.

Der skal bruges specielle bioposer til madaffald. Disse kan afhentes i rummet til farligt affald. Tag max. 2 ruller poser.

Sørg for at låg til containerne kan lukke, så der ikke tiltrækkes skadedyr. Er en container fyldt, så brug en anden. Sorteringsvejledning kan fås hos viceværten eller via app’en ”Affaldsportal”.

Send ikke børn, som ikke kan reglerne, ned med affald.

Bygningsaffald, så som køkkenelementer, toiletter og andet sanitet, radiatorer, fliser, muraffald m.v. skal afleveres på genbrugsstationen. Se mere på Solrød Kommunes hjemmeside www.solrod.dk

Akutte problemer

Ved et akut opstået problem vedrørende el, vand, elevator samt vvs kontaktes viceværten. Hvis denne ikke træffes, kontaktes bestyrelse eller administrator. Kontaktinfo findes på www.egeparken2680.dk eller på opslag i opgangene og elevatorer.

Altaner og tagterrasser

Glasinddækning af altaner må kun udføres med 4-6 fag med sort eller grå aluminiumsramme. Altanerne må kun males i lyse nuancer af grøn, rød, gul samt hvidt og sandfarvet. Der må ikke males på tagterrasserne.

Der må ikke hænge noget ud fra altaner eller tagterrasser. Altankasser må kun opsættes indvendigt og skal monteres forsvarligt. Det er tilladt at opsætte sikkerhedsnet for børn.

Det er ikke tilladt at ryste eller lufte sengetøj, tæpper eller lignende fra altan eller vinduer.

Parasoller skal nedtages i vinterhalvåret og kan i øvrigt kræves fjernet, hvis passende vedligeholdelse eller fastgørelse efter ejerforeningens skøn er forsømt.

Det er kun tilladt at opsætte markiser på tagterrasserne. Farven skal være i jordfarver, må ikke gå ud over terrasserækværket og skal monteres efter ejerforeningens anvisninger af professionelt mandskab. Farvetyper samt monteringsvejledning skal rekvireres hos vicevært. Ved fejlagtig montering hæfter ejer for skader på bygningen, som er forsaget af montering.

Tørring af tøj må kun finde sted under altanbrystning/terrasserækværk. Opmagasinering af større ting, som er synlige udefra, er ikke tilladt.

Fyrværkeri må ikke afbrændes fra altan, tagterrasse eller svalegang.

Der må ikke grilles med træ, grillkul eller grillbriketter på altaner og tagterrasser. Ved brug af grill skal der vises hensyn til de omkringboende, hvad angår røg og lugt. Gældende lovgivning, herunder Bekendtgørelse om brug af åben ild og lys m.v. skal overholdes.

Bordtennis og bordfodbold

I kælderen i blok 33 findes et bordtennisbord med net, bolde og bats der frit kan benyttes af alle beboere i Egeparken og deres gæster. Der er også bordfodbold.

Cykling og kørsel

Cykling på områder med gangfliser samt opholdsarealer, er kun tilladt ved iagttagelse af stort hensyn til de gående/legende. Motorkørsel er ikke tilladt. (Dette gælder dog ikke handicapkøretøjer, hvor tilladelse kan indhentes hos bestyrelsen. Der udføres cykeloprydning 1-2 gange om året.

Motorcykler samt +45 knallerter skal parkeres på parkeringspladsen, hvor der vil blive anvist specielle pladser.

Det er STRENGT FORBUDT at køre på stisystemerne med køretøjer på mere end 3.500 kilo. Det er ikke tilladt at køre med bil eller trailer m.v. på græsarealerne. Ved skader på dræn, kloaksystemer, fliser, græs m.v. pga. kørsel på dette, vil den pågældende beboer blive holdt økonomisk ansvarlig.

Køretøjer på stisystemerne er kun tilladt i forbindelse med af- og pålæsning. Køretøjer må ikke parkeres på stisystemerne i længere perioder, og der skal hele tiden være opsyn med køretøjet, så det kan flyttes omgående, hvis det skulle blive nødvendigt.

Elevatorer

Det er ikke tilladt at ryge i elevatorerne. Det er ikke tilladt at tvinge eller holde elevatordørene åbne.

Elevatoren er til persontransport. Det er ikke tilladt at lege i eller blokere elevatorerne. Vi henstiller til at børn under 10 år ikke bruger elevatoren uden, at der er en voksen tilstede.

Ved flytning, hvor elevator benyttes, skal der altid være minimum en person tilstede i elevatorstolen til at påse, at flyttegods ikke blokerer elevartordørene indefra, med elevatorstop som følge. Ved overtrædelse vil omkostningerne til elevatormontør blive opkrævet hos beboeren.

Hvis elevatoren ikke kører, hvis der løber olie indvendigt i elevatorstolen, er lyde ud over de sædvanlige eller hvis bunden af skaten er fyldt med vand, så kontakt hurtigst muligt viceværten. Der må ikke påregnes reparation af elevatorer uden for normal arbejdstid, med mindre der er tale om personer, der sidder fast i elevatoren.

BRUG IKKE ELEVATOREN I TILFÆLDE AF BRAND.

Forsikringsforhold

Ejerforeningen har tegnet en fælles ejendomsforsikring der omfatter følgende:

Bygningsbrand, bygningsbeskadigelse/huslejetab, el skade, glas og sanitet, angreb af svamp og insekter, husejeransvar og skjulte rør.

Spørgsmål vedrørende forsikringen bedes rettet til administrator.

Fællesområder

Haven og friarealerne omkring blok 31 og 33 kan frit benyttes til færdsel og ophold. Der er opstillet diverse borde, bænke og grill til fri afbenyttelse. Er grillpladserne optaget, kan der bruges egen grill andre steder. Der må ikke stilles grill direkte på græsset eller på bordene og der skal holdes en afstand på minimum 5 meter fra bebyggelse.

Efter brug af grill skal der foretages almindelig oprydning på grillpladsen. Ulmende/glødende kul/briketter efterlades, dog så det er ude af børns rækkevidde.

Barnevogne, legevogne, løbehjul etc. må ikke stå på trappeopgange eller svalegange. De skal, når de ikke er i brug, opbevares i det dertil indrettede kælderrum. Cykler samt 30 km knallerter skal stå i stativerne, cykler kan også stå i cykelrummet. Indkøbsvogne må ikke henstilles på arealet.

Rollatorer må sættes umiddelbart indenfor eller udenfor indgangsdøren, dog ikke så det generer almindelig gennemgang til trappeopgangen.

Det henstilles til beboerne at undgå forurening/svineri af anlæg, trapper, elevatorer og svalegange. Hvis det finder sted, er det den ansvarlige, som selv må stå for rengøringen.

Henkastning af affald så som madrester, papir, flasker, dåser, cigaretskod og andre effekter er strengt forbudt.

Der må i ejendommens fællesområder ikke anbringes ting som skraldeposer samt ting der lugter, støjer, skaber brandfare eller på anden måde er til gene for beboerne.

Der må ikke henstilles ting og diverse effekter på trapper, svalegange eller kældergange, hverken fodtøj eller andet som kan hindre passage. Det er dog tilladt på svalegangene at have pyntekrukker, så længe der fortsat er 110 cm fri passage og de hurtigt kan fjernes i nødstilfælde.

Rygning er forbudt på trapper og kældergange.

Alle døre til kælder og fællesrum skal holdes aflåst. Såfremt man åbner et vindue i fælleslokalerne, skal det lukkes forsvarligt, når man forlader lokalet.

Beboerne har ansvaret for deres børn og gæster og skal overfor disse indskærpe at de udviser hensyn såvel overfor beboere som ejendommen og beplantning, ved deres færdsel på området.

Der må ikke skrives eller tegnes på mure, døre, trappeopgange, svalegange eller elevatorer. Ejendommen, inventar eller beplantning må på ingen måde beskadiges under boldspil og anden form for leg. Det er strengt forbudt at lege eller spille bold på parkeringspladsen. Beboere skal sørge for oprydning efter egne børn og gæster.

Støjende og anden hensynsløs adfærd samt fast ophold er ikke tilladt på trapper og svalegange.

For skader på ejendommen, beplantningen eller foreningens inventar vil den pågældende blive gjort erstatningsansvarlig.

Fællesrum/festlokale

I kælderen i blok 31 findes et fællesrum, der udlejes for kr. 400,- pr. døgn. Depositum udgør kr. 1.000,-. Henvendelse sker til viceværten eller det ansvarlige bestyrelsesmedlem.

Rummet skal afleveres i ryddet og rengjort stand inden kl. 12.00 den efterfølgende dag, eller efter aftale. Depositum refunderes, når rengøring af lokaler samt gennemgang af service/inventar er godkendt.

Husdyr og havedyr

Det er tilladt at holde mindre husdyr i bebyggelsen. Større husdyr som hund og kat dog maksimalt to pr. lejlighed. Husdyr må ikke medtages i vaskeri og fælleslokaler.

Husdyr skal føres i snor og må ikke besørge på ejendommens område. De må ikke være til gene for ejendommens øvrige beboere ved aggressiv adfærd, støj eller lugt.

Det er ikke tilladt at fodre vilde fugle m.v. på andet end foderbræt opsat af ejerforeningen, samt ophængte foderkugler. På grund af ræve og rottefare er al anden fodring i anlægget forbudt.

Indflytning og udflytning

Da færdsel med motorkøretøjer på gangfliser ikke er tilladt, skal flyttelæs afvikles fra parkeringspladsen. Dog kan der gives en dispensation fra vicevært/bestyrelsesmedlem på køretøjer under 3500 kg. Se i øvrigt punktet ”Cykling og kørsel"

Regler med videre vil blive udleveret sammen med bomnøgle, der udleveres mod betaling af depositum. Depositum fastsættes af bestyrelsen.

Installationer

Alle vandskader, også mindre siveskader, skal meldes til viceværten. Fejl på ikke synlige VVS installationer skal anmeldes til viceværten. Ansvar for udbedring afhænger af fejlen. Synlige installationer er ejerens eget ansvar. Der henstilles til, at der kun bliver brugt fagfolk til at udføre udskiftning/installation ved istandsættelse.

Der advares imod at tildække og dermed forhindre adgang til skjulte rør, f.eks. mellem køkken og bad. Ved eventuel udskiftning af gamle, tærede rør vil reetableringen af f. eks. et køkkenskab være for ejers egen regning.

Vaske- og opvaskemaskiner må kun tilsluttes koldtvandshanen. Dette kræves for at forsikringsselskabet dækker evt. vandskader. Husk at sørge for drypbakke og aquastop.

Kælderrum

Til hver lejlighed hører et kælderrum. Det er ikke tilladt at have hårde hvidevarer eller anden installation til at køre i kælderrummet – og dermed belaste fællesudgifterne. Det er tilladt at trække en ledning til belysning i kælderrummet fra stikkontakterne i kældergangen. Ledningen skal dog frakobles og trækkes tilbage til eget kælderrum efter brug eller hænge ugenerende.

Kælderrum skal være aflåst, også selv om de ikke benyttes.

Det anbefales at effekter i kælderrum hæves op fra gulvet, i tilfælde af at der skulle komme vand i kælderen.

Skulle der ske indbrud i kælderrum, skal dette meldes til politiet og kopi af anmeldelsen skal sendes til bestyrelsen hurtigst muligt.

Hvis der forefindes lukkehaner til vand eller varme i kælderrummet, skal der til enhver tid gives adgang til disse, når ejerforeningen finder dette nødvendigt.

Der må ikke henstilles private effekter på fællesarealer i kældrene. Disse vil blive fjernet.

Eventuelle ekstra kælderrum udlejes, såfremt ejerforeningen ikke finder anvendelse herfor. Der er mulighed for at blive skrevet op til leje af ekstra kælderrum ved henvendelse til vicevært. Lokalerne kan være med eller uden varme ligesom de almindelige kælderrum.

 

Priserne er p.t. pr. kvartal:

Små kælderrum kr. 120,-

Mellem kælderrum kr. 360,-

Store kælderrum kr. 600,-

Depositum 2 kvartalers leje

Prisstigninger skal varsles minimum 3 mdr. før de træder i kraft

Lokalerne kan af lejer opsiges med 1 måneds varsel til et nyt kvartal. Lokalerne kan af ejerforeningen opsiges med 6 måneders varsel til et nyt kvartal, såfremt lokalerne skal bruges til andet end udlejning til beboere. I så tilfælde vil den opsagte lejer komme forrest på ventelisten. Såfremt lejer ikke overholder reglerne for kælderrum og efterfølgende påbud fra foreningen, kan aftalen ophæves med øjeblikkelig varsel. Lejeaftalen ophører automatisk uden varsel fra ejerforeningens side ved fraflytning fra lejlighed i Egeparken. Hvis kælderrummet ikke er tømt ved nøgleoverdragelse til ny lejer, vil rummet blive ryddet for tidligere lejers regning.

Larm/støj

Høj musik og anden støjende adfærd er ikke tilladt på ejendommen eller de omkringliggende områder. Alment bedes beboerne om at udvise hensyn til medejerne i Egeparken.

I forbindelse med fest, skal tidspunktet hænges op i opgange/elevatoren i god tid før festen. Der skal stadigvæk tages hensyn og høj musik og støjende adfærd skal dæmpes kl. 23.00.

Tider for tilladelse til boring og andet støjende arbejde:

Hverdage      8.00 - 19.00

Lørdage        9.00 - 14.00

På søndage og helligdage er det strengt forbudt.

 

Længerevarende stærkt støjende arbejde ved ombygning af lejlighed og lignende er kun tilladt hverdage mellem kl. 8.00 - 17.00.

Boremaskine kan lånes hos vores vicevært mod betaling af depositum.

Pas på indstøbte vandrør og elkabler i væggene. Er du i tvivl spørg viceværten eller bestyrelsen, hvor der også kan lånes detektor til søgning, mod betaling af depositum.

Lukning for vandet

Skal der udføres arbejde, der kræver lukning af vandet, skal henvendelse ske til viceværten således, at dette kan varsles med minimum 24 timer. Viceværten vil herefter opsætte besked på både opslagstavler i opgang samt i elevator med tidspunkter for lukning og genåbning af vandet i de berørte lejligheder.

Lukning for vand kan kræve adgang til aflåste kælderrum, så husk at give besked i god tid.

Nøgler til fællesdøre og elevator

Fællesnøgler, som bruges til kælder og vaskeri m.v., kan bestilles hos viceværten. Alle fællesnøgler skal overdrages til ny ejer ved fraflytning.

De beboere, som bor på 3. sal i opgange med adgang til tagetage og som ønsker at gøre brug af elevatoren, kan få udleveret nøgle til elevatoren/tagetagen, ved henvendelse til viceværten.

Nøglen er til låns og beboeren skal kvittere, samt lægge et depositum på kr. 250,- pr. nøgle ved modtagelsen. Nøglen skal afleveres ved fraflytning og må ikke udleveres til næste ejer/lejer.

Bestyrelsen kan forlange, at nøglen leveres tilbage, hvis beboeren ikke overholder denne husorden, eller i øvrigt bringer andre beboeres sikkerhed i fare, herunder risiko for indbrud og overfald.

Ombygning af lejlighed

Ved større ændringer i lejligheden, så som mure der skal brydes ned, (ved bærende mure skal der foreligge en tilladelse fra kommunen) ændringer af det elektriske anlæg, vandføring, ventilation m.m. skal der inden gives besked til bestyrelsen og indhentes oplysninger, tegninger etc. hosbestyrelse eller vicevært.

Der bør ligeledes bruges autoriserede håndværkere, hvor det kræves, da det er væsentligt for at forsikringen vil dække. Ved at bruge de håndværkere der har deres gang i ejerforeningen, er man sikker på at de kender installationerne og deres placering.

Parkering

Egeparkens beboere skal registrere deres nummerplade hos viceværten. Husk at bruge gæstekort indtil registreringen af din nummerplade er bekræftet. Nummerplader slettes i systemet efter overdragelsesdatoen, hvis lejligheden sælges. Bruges der fast P-tilladelse, skal det være med korrekt årstal.

Der gives P-afgift til biler, der ikke er registreret, ikke har gæstekort eller som holder ureglementeret. Der skal holdes inden for de optegnede båse. Der må ikke parkeres på stregerne. Containere og brandveje må på ingen måde blokeres. Er der ingen ledige pladser i Egeparken, må man parkere et andet sted.

Gæstekort skal være synlige i forruden, må ikke være kopieret og der må ikke være rettet i datoen. Gæstekort gælder den påførte dato og til kl. 23.59 dagen efter. Gæstekort bestilles hos viceværten. Husk at bestille i god tid - det kan ikke forventes, at de udleveres samme dag som de bestilles. Løber du tør, må du låne hos naboer eller parkere et andet sted.

Lastbiler samt større varevogne, påhængsvogne, campingvogne og lignende må kun parkeres efter forud indhentet skriftlig tilladelse fra bestyrelsen.

Vi gør opmærksom på at det er strengt forbudt at videregive P-tilladelser til beboere i Tjørnely eller andre der ikke er beboere eller gæster i Egeparken. Opdages dette, bliver alle ens P-tilladelser inddraget. 

Udlejning

Såfremt en ejer af en ejerlejlighed måtte ønske at udleje sin ejerlejlighed, skal den af boligministeriet godkendte lejekontraktsformular anvendes for lejeforholdet.

Lejekontrakten skal indeholde bestemmelse om, at lejeren er forpligtet af foreningens vedtægter og husorden, samt at lejeren erklærer at have fået udleveret og læst disse. Kopi af den fulde underskrevne kontrakt samt kontaktoplysninger til lejer skal afleveres til bestyrelsen.

Udlejning af en lejlighed ændrer ikke på en ejers forpligtelser overfor ejendommen. Såfremt ejerens eventuelle lejer misligholder sine forpligtelser, har dette for ejeren samme konsekvenser, som om misligholdelse var udøvet af ejeren selv.

Vaskeri

Vaskeriet er kun til Egeparkens beboere og skal aflåses når man går derfra. Vaskerum og tørrerum er beliggende i blok 33. Regler for brug og booking m.v. kan ses på opslag i vaskeriet.

Ventilation

Ventilation/udsuger i køkken og badeværelser må ikke tildækkes, da det går ud over sugeevnen hos såvel under- som overboer.

Emhætter skal være recirkulerende og må ikke tilsluttes ejendommens ventilationsanlæg eller friskluftshuller. Gælder ikke 4.sals lejligheder, som er tilsluttet ventilationsanlægget.

Vicevært

Kontaktoplysninger til viceværten kan ses på foreningens hjemmeside www.egeparken2680.dk samt på opslag i opgangene og elevatorer.

Viceværten har til opgave at passe foreningens fællesarealer. Han kan dog eventuelt hjælpe med følgende: Manglende varme på radiatorerne, løbende toiletter og dryppende haner samt stoppede afløb. Hvis viceværten ikke selv kan afhjælpe problemet, hvis det kræver reservedele eller yderligere fagkyndig hjælp, så hæfter ejer selv for dette.

Vinduer og døre

Foreningen afholder udgifter til termoruder når og hvis disse punkterer. Dette gælder dog kun de i lejlighedens oprindelige vinduer. Skydevinduer på altan er således ejers eget ansvar. Udskiftning af punkterede termoruder dækkes kun af ejerforeningen under normale forhold. Det vil sige, at ejerforeningen ikke yder dækning ved hærværk, misligholdelse, gennemboring af skruer etc.

Beboerne skal straks anmelde skader/ituslåede ruder på vinduer og døre på fællesarealet til viceværten eller bestyrelsen. Ved defekter af enhver art på lejlighedernes yderdøre og vinduer, kontakt viceværten eller bestyrelsen.

Skiltning samt bannere i vinduer og på døre af enhver art, også fra ejendomsmæglere, er ikke tilladt. Antenne/parabolantenne må ikke monteres udvendig på facade eller fællesarealer.

Godkendt på ejerforeningens ekstraordinære generalforsamling den 22. september 2020

I bestyrelsen for ejerforeningen:

                                                                                                                                                                 

Formand Thomas Johansson                                      Næstformand Annie Slot

                                                                                                                                                                 

Bestyrelsesmedlem Thomas Ulrichsen                      Bestyrelsesmedlem Kenneth Høi Helvig

                                                                           

Bestyrelsesmedlem Nicolai Marti-Beckmann

Husordenen består af 10 sider inkl. forside

 

 
Husordenen kan downloades som pdf-fil her